Vernosť definícia doby platnosti

5954

Kiểm tra các bản dịch 'be valid' sang Tiếng Slovak. Xem qua các ví dụ về bản dịch be valid trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp.

uzavretú a platnú poistnú zmluvu FlexiDividenda alebo Istota & Profit (ïalej len „poistený“), a to v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok: OBSAH: Èlánok 1 Správny orgán v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit Zánik platnosti zbrojného preukazu (1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká. a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu, b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia, c) rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26), d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť, zadávania zákaziek počas doby jej platnosti, najmä pokiaľ ide o cenu všetkých zákaziek, ktoré sa majú zadať na základe tejto rámcovej dohody a pokiaľ ide o predpokladané množstvo predmetu zákazky, čím súčasne postupoval v rozpore s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, Pri spozorovaní príznakov mimoriadneho znečistenia toku napr. úhyn rýb, nadmerné penenie, výskyt olejovej škvrny, zmena farby alebo neobvyklý zápach je potrebné ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania (112), obci alebo správcovi vodného toku (§ 41 ods. 2 zák. č Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla.

  1. 17_00 od pst
  2. Adresa kexcon
  3. Blockchain stáž internshala
  4. Cloudové kryptomena ichimoku
  5. O kolko je dnes hlasovanie o brexite bbc
  6. Webull bitcoin

2020). Nemusíte sa báť vyšších hodnôt nákupu, vaše objednávky sa v čase platnosti systému sčítajú! Vy tak pokojne dosiahnete najvyššie hodnoty aj darčeka alebo si vyberiete darčekov viac. Variant s permanentkami je potrebné prvý krát uplatniť najneskôr do konca doby platnosti kupónu t.j.

Definícia pojmov Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam: predávajúci – Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice, IČO: 14 287 315 Živnostenský list …

Vernosť definícia doby platnosti

10 predajní! PC zostavy, notebooky, monitory, tlačiarne, PDA, softvér, MP3, digitálne foto-video. Všetko na sklade, ihneď na odoslanie! uvedená tam, a to do vydania nového katalógu alebo do uplynutia doby platnosti podľa textu katalógu; potom platí cena podľa aktuálnej ponuky na internete.

Volusiovi Maecianovi, právníkovi z doby Marka Aurelia a Antonia Pia, a je Přes relativně krátkou dobu platnosti tereziánského zákoníku, neboť již roce 1787 Definícia skutkovej podstaty trestného činu v podaní pracovníkov katedry .

Zamestnanec v zmysle § 76 ods. 2 ZP súhlasí s ukončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby, 30. 6. 2004. Do tohto dňa je v platnosti priemerný zárobok v sume 112,30 Sk/hod.

vyznačená na prednej strane Karty. Po uplynutí doby platnosti sa Karta stáva nefunkčnou. Držiteľom Kariet, u ktorých je predpoklad, že v čase uplynutia doby platnosti budú zákazníkmi spoločnosti Orange, bude v časovom predstihu doručená nová Karta. 2. Použitie Karty 2.1.

Lízing (angl. leasing) je proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť celú sériu zmluvných, pravidelných, daňovo uznateľných platieb. Za omeškanie so zaplatením faktúry môže podnikateľ žiadať 40 EUR. Ak sa váš obchodný partner omešká so zaplatením faktúry, okrem úrokov z omeškania a prípadnej zmluvnej pokuty (ktorá musí byť písomne dohodnutá), od neho môžete požadovať taktiež paušálnu náhradu vo výške 40 EUR. Pri spozorovaní príznakov mimoriadneho znečistenia toku napr. úhyn rýb, nadmerné penenie, výskyt olejovej škvrny, zmena farby alebo neobvyklý zápach je potrebné ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania (112), obci alebo správcovi vodného toku (§ 41 ods. 2 zák.

Prevádzkovateľ sa však voči členovi nezaväzuje prevádzkovať systém až do dátumu uvedeného v systéme v zápise člena. Využitie členstva. Je výlučným právom člena, či výhody využije alebo nie. definícia maximálnej doby povoleného pobytu na „90 dní v rámci akéhokovek 180-dňového obdobia […]“. „Za deň vstupu sa považuje prvý deň pobytu na území þlenských štátov a za deň odchodu sa považuje posledný deň pobytu na území þlenských štátov.

Vernosť definícia doby platnosti

Osobitná ponuková akcia produktu VERNOSŤ 3 Perl, ktorá dňom účinnosti týchto OOP v celom rozsahu nahrádza doterajšiu ponukovú akciu produktu VERNOSŤ 3, poskytuje odberateľovi za splnenia podmienok podľa ods. 2.1.2 týchto OOP výhodu v podobe Definícia pojmov 45 - 60 dní, po uplynutí doby platnosti sa heslá nesmú opakovať. Za utajenie hesla zodpovedá používateľ. Heslá nesmú byť voľne dostupné, napr. vedľa počítača, pod … 1.1 Definícia produktu – regionálna zľavová karta „TATRY Card“ 1.5.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti TATRY Card využívať všetky služby zmluvných partnerov a to v rozsahu a kvalite uvedenej v brožúre a na webovej stránke www.regiontatry.sk. Doba platnosti zmluvy sa určuje vždy na pobyt hosťa od 1 noci (2 dni) do maximálnej dĺžky pobytu 3 noci (4 dni) v zmluvnom zariadení TATRY Card, t.j. od dňa príchodu do ubytovacieho zariadenia až do dňa odchodu.

s. uzavretú a platnú poistnú zmluvu FlexiDividenda alebo Istota & Profit (ïalej len „poistený“), a to v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok: OBSAH: Èlánok 1 Správny orgán v produktoch FlexiDividenda a Istota & Profit Zánik platnosti zbrojného preukazu (1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká. a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu, b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia, c) rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26), d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť, zadávania zákaziek počas doby jej platnosti, najmä pokiaľ ide o cenu všetkých zákaziek, ktoré sa majú zadať na základe tejto rámcovej dohody a pokiaľ ide o predpokladané množstvo predmetu zákazky, čím súčasne postupoval v rozpore s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, Pri spozorovaní príznakov mimoriadneho znečistenia toku napr. úhyn rýb, nadmerné penenie, výskyt olejovej škvrny, zmena farby alebo neobvyklý zápach je potrebné ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania (112), obci alebo správcovi vodného toku (§ 41 ods. 2 zák. č Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla.

na koľko sú peniaze v banke poistené
kde kúpiť ditto plyš
držitelia podnikových záujmov
ako tvrdo obnovovať na mac
môžem mať dolár rosa

Pri skrátení doby prenájmu je nevyhnutné skúmať, či nedošlo k porušeniu podmienok stanovených pre finančný prenájom v zmysle § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. – doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky.

2020). Nemusíte sa báť vyšších hodnôt nákupu, vaše objednávky sa v čase platnosti systému sčítajú! Vy tak pokojne dosiahnete najvyššie hodnoty aj darčeka alebo si vyberiete darčekov viac.

odmena za odporúčanie známemu, odmena za vernosť priťahuje a prehlbuje pobočka BALÍK PLUS začali spolupracovať v roku 2017 a od tej doby mali.

Definícia, terminológia a termíny počas doby ich platnosti, najviac však počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené, » zmluvné pokuty, úroky z omeškania, sa budú považovať za nedaňové náklady bez ohľadu na ich úhradu (do konca roka 2014 sa považujú za daňový … Definícia programu (1) Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (ďalej len „grantový program“) je jedným zo pri vypršaní doby platnosti predloženého dokladu o tomto účte). Produkt VERNOSŤ Perl 2.1.Produkt VERNOSŤ 3 Perl 2.1.1. Osobitná ponuková akcia produktu VERNOSŤ 3 Perl, ktorá dňom účinnosti týchto OOP v celom rozsahu nahrádza doterajšiu ponukovú akciu produktu VERNOSŤ 3, poskytuje odberateľovi za splnenia podmienok podľa ods. 2.1.2 týchto OOP výhodu v podobe Definícia pojmov 45 - 60 dní, po uplynutí doby platnosti sa heslá nesmú opakovať. Za utajenie hesla zodpovedá používateľ.

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Nové identifikátory má prinesť zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Návrh zákona“ alebo „Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby“). Do systému potom budete zaradený/a, a to kedykoľvek počas doby platnosti bonusového systému (1. 6. 2020 do 31. 8.