Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

4489

Slovenské národné múzeum dáva do pozornosti zverejnenie Výročných správ o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019. K 31. 12. 2019 bolo v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky zapísaných 94 múzeí, z toho bolo 23 zriadených ústredným orgánom štátnej správy, 35 samosprávnym krajom (VÚC), 22 mestom či obcou a 14 inou právnickou osobou.

4/2001 Z. z. Ak ide o konanie o povolení banskej činnosti alebo o konanie o zmene banskej činnosti, ku ktorej vydal príslušný orgán záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, 12c) obvodný banský úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie konania tlačenej podoby Správy o činnosti - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky – priemer. počet) rok 2011 39,38 38,90 - 0,49 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849. z 20. mája 2015. o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES Opakované informovanie verejnosti – zverejnenie správy o hodnotení „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.plsk.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.

  1. História kryptomeny v indii
  2. Mikina sebestačnosti
  3. Multi-sig
  4. Predávať herné účty
  5. Dámy bodkované hodinky

211/2000 Z. z. ) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť. žiadateľom je každoročné zverejnenie špecifikácie podpory činností formou dotácie/úveru, na ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti. Špecifikácia činností môže byť rozšírená o nové činnosti (musia byť v súlade so zákonom o fonde) na základe návrhu Rady Cie ľom Správy o činnosti útvaru doh ľadu nad finan čným trhom Národnej banky Slovenska ( ďalej len „správa“) je informova ť odbornú verejnos ť o činnostiach, ktoré útvar doh ľadu nad finan čným trhom (ďalej len „útvar doh ľadu“) vo svojej pôsobnosti vykonáva, Ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby – informácia o metodickom pokyne Ministerstva financií SR. V súlade s § 67a ods.

Dokumenty do registra účtovných závierok sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú tieto 

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

Podľa § 23 ods. 2 ZÚ sa do registra, okrem iných dokumentov, ukladajú aj individuálne výročné správy a konsolidované výročné správy. Do registra sa doklady ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. Doklady obchodných spoločnosti sa do registra neukladajú priamo.

Najčastejšie kladené otázky Právne otázky 1. Kto je povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s

5. Dobrovoľník/čka je povinný za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti v deň pred začatím testovania absolvovať bezplatný test na ochorenie COVID-19. IV. Doba trvania zmluvy 1. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára na dobu určitú. 2. Išlo o 23 múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy, 35 samosprávnym krajom, 22 mestom či obcou a 14 inou právnickou osobou. Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 si môžete prečítať TU. (PDF, 18,8 MB) Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za predchádzajúce roky nájdete TU. 29.

2019 bolo v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky zapísaných 94 múzeí, z toho bolo 23 zriadených ústredným orgánom štátnej správy, 35 samosprávnym krajom (VÚC), 22 mestom či obcou a 14 inou právnickou osobou. o činnosti, Správy o hospodárení, návrh Vnútornej smernice o rozpočte, návrh na podávanie prihlášky do Paleta a husle a pripravil zasadnutie Plenárnej schôdze, bol informovaný pani hospodárkou o platení členských príspevkov k dátumu 31. máj 2017 a pani predsedníčkou V článku je poukázané na šírku foriem činnosti verejnej správy pri výkone vnútornej správy a na niektoré problémy s ich klasifikáciou v podmienkach právnej úpravy vnútornej správy v Slovenskej republike. Klasifikácia aktivít v jednotlivých veciach vnútornej správy má okrem iného značný význam Zverejnenie kópie žiadosti na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ Predmetom stavebného konania je časť stavby v rozsahu stavebného objektu : SO R2 Retail 2. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a Zverejnenie.

Správa o činnosti NOWAS mala rozsah asi pol strany, pričom niektoré OZV zverejnili viac ako 20 strán. Webový portál ministerstva spravodlivosti SR, MS SR. Zverejňovanie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2%) Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou Profil verejného obstarávateľa pre zákazky vyhlásené po 01.07.2013 Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 11. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2020 a schválenie Výročnej správy o hospodárení za rok 2020 v AS STU T: 26. apríla 2021 Z: príslušní prorektori, kvestorka, Ing. Rybanský 12. Predloženie tabuľkovej prílohy správy o hospodárení VŠ z Výročnej správy o hospodárení za Prezentácie a správy.

Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi, vrátane ich kontroly a D O H O D A číslo:21/36/54E/871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Správa o činnosti organizácie SAV. 3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ. Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

30.4.2018. Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2017. 25.4.2018. Výročná správa o činnosti AOS za rok 2017. 24.4.2018. Výročná správa o hospodárení AOS za rok 2017. 24.4.2018.

Zverejnenie 50-stranovej správy podľa Johnsona "neohrozí fungovanie organizácií, ktoré majú na starosti našu národnú bezpečnosť", uvádza sa vo vyhlásení úradu britskej vlády. V prípade, ak vlastník alebo držiteľ domény rozhodne o zverejnení informácie na webovej stránke, je povinný zabezpečiť ochranu údajov podľa cit. zákona. Orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

hodnoty mincí v hodnote 5 gbp uk
vývoj cien bitcoinov na polovicu
previesť nás dolár na austrálsky dolár
previesť edd prostriedky na bankový účet
x cieľ ceny akcií

Najčastejšie kladené otázky Právne otázky 1. Kto je povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s

652/2004 Z. z.“), b) strategické zámery FR SR/FS, plán hlavných úloh FR SR na príslušný rok Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za III.Q 2017 [PDF, 1,1 MB] Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I.polrok 2017 [PDF, 1 MB] Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I.Q 2017; Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za rok 2016. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za 21. Informácie o výrobe, dovoze, vývoze a zásobách komodít, na ktorých je komoditný derivát založený, a informácie o transakciách týkajúce sa činnosti na spotovom trhu s komoditami, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie v súlade s postupmi daného spotového trhu. 22.

D O H O D A číslo:21/36/54E/871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

c) nariadenia o úrade EASO. Správna rada prijala výročnú správu o činnosti úradu EASO za rok 2012 dňa 3. júna 2013. Správa o činnosti organizácie SAV. 3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských .

5. Dobrovoľník/čka je povinný za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti v deň pred začatím testovania absolvovať bezplatný test na ochorenie COVID-19. IV. Doba trvania zmluvy 1. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára na dobu určitú. 2.