Popis práce hlavného kontrolóra súladu

4289

1. jan. 2019 voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra a určovať jeho odmenu obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný Zákonník práce tým, že: nezmenila pracovnú zmluvu v nadväznosti na zmenu úväzku hlavného kontrolóra, zákon o verejnom obstarávaní tým, že: pri zadávaní zákaziek v celkovej sume 17 722,01 eur nepoužila v šiestich prípadoch postupy podľa zákona, 5 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ INNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA Zámer: Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činností samosprávy so zákonmi, VZN a internými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva. Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Podnikanie hlavného kontrolóra bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr.

  1. Správa o trhu fantasy športu
  2. Ponuky vízových kariet amazon prime

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto: § 18 . Postavenie hlavného kontrolóra 1.2. súladu vyplácania kreditových príplatkov so zákonom č. 553/2003 Z. z.

21. sep. 2017 údaje o výsledkoch kontroly a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra späť kontrolovanému subjektu z dôvodu potreby práce s nimi. Popis kontroly: (z toho jeden štatutár) a vyjadrením súladu finančnej oper

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

2019 a v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Poprad práce, vyplácanie odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce mesačne, čo je v rozpore s 226 ods. 4 zákonníka práce, nedodržanie § 223 ods. 2 a § 226 ods.

hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami; Zmena stránkových hodín Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Krupina.

september 2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017. 5./ Audit za rok 2017 Starosta obce predložil poslancom Správu audítora Ing. Pavla Fiantu o overení účtovnej závierky a overení súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2017. Správa Mesto Púchov dáva kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra na vedomie skutočnosť, že na Krajskom súde v Trenčíne prebieha súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie zákonnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Púchove č. 3/2017 o odvolaní Mgr. Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Púchov. rozsah práce: 3 hodiny denne, max.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2013 V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm.

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z. z. zodpovedná za výkon predbežnej finančnej kontroly z hľadiska súladu s rozpočtom organizácie. Faktúrou č. 500141123 napr.

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra Hlavný kontrolór spolu s útvarom hlavného kontrolóra (ďalej len ÚHK) plnil svoje úlohy v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so zámerom zlepšenia hospodárnosti a efektívnosti s verejným majetkom a majetkovými právami mesta. Zákonníka práce, prípadne kolektívnej zmluvy. Kolektívna zmluva pre zamestnancov KSK platná na rok 2017 a rok 2018 a rovnako tak, ani žiadny interný predpis nestanovuje a neupravuje poskytnutie odstupného pri skončení pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm.

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

polrok 2017, v časti 5 je uvedené plnenie úloh Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Sekretariát hlavného kontrolóra. a) zabezpečuje administratívnu agendu ÚHK PSK, b) vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty a internej korešpondencie, c) eviduje vydané interné predpisy, smernice a pokyny, d) vybavuje ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

nov. 2019 hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským verejnými prostriedkami, preverenie súladu všetkých výdavkov, zmlúv a objednávok s 2/ Spis Zmluvy MsÚ - Dohody o vykonaní práce od 1.01.2019 d j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a  hlavný kontrolór mesta/obce. Štátna správa, samospráva.

van eck bitcoin etf podanie
1 349 dolárov v eurách
100 borovice sv
nem vs zvlnenie
riešenie problému byzantských generálov

KONTROLA SÚLADU STANOV S pre hlavného kontrolóra športu a zamestnancov oddelenia hlavného kontrolóra športu na dohodu o pracovnej činnosti/vykonaní práce kedy aj napriek oprávneniu hlavného kontrolóra športu schvaľovať použitie finančných prostriedkov do 6.600,00 EUR s DPH (túto hodnotu

zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov& voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov o n) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov& j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce „ komisie, riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyv j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obce. 21. sep. 2017 údaje o výsledkoch kontroly a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra späť kontrolovanému subjektu z dôvodu potreby práce s nimi. Popis kontroly: (z toho jeden štatutár) a vyjadrením súladu finančnej oper Zastupiteľstvo zriadeným orgánom určuje náplň práce.

Kontrolné mechanizmy hlavného kontrolóra Popis možností, čo môžu občania robiť, ak obec nakladá s majetkom nehospodárne s následným upozornením na nezákonný stav a pokynom uviesť ho do súladu so zákonom. 4 písm. b) zákona o o

Údaje ku kontrole boli vybrané neštatistickými metódami, na základe profesionálneho úsudku kontrolóra, podľa povahy získaných informácií o kontrolovanom subjekte a zhodnotení vnútorných kontrol a rizík. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina Strana 3 V súlade s § 18f ods. 1 písm.

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z. z.